Bennett, Tony, University of Western Sydney, Australia