Muecke, Stephen, University of Technology Sydney, Australia