Bennett, Tony, Western Sydney University, Australia