Gillman, Sarah, University of South Australia, Australia