Glastonbury, Keri, University of Technology Sydney, Australia