Darian-Smith, Kate, University of Melbourne, Australia