Nicoll, Fiona, University of Sydney; University of Western Sydney, Australia