Ghosh, Devleena, University of Technology Sydney, Australia