Krogh, Marilyn, Loyola University, Chicago, United States