Massie, Raya, University of Technology Sydney, Australia