McCosker, Anthony, Swinburne University, Australia