Pfingst, Annie, University of Technology Sydney, Australia