User Profile

Nolan Anzalone

Bio Statement Analiza poliformizmu sekwencji mikrosatelitarnych w genomie lisa pospolitego i psa domowego geodeta Wąbrzeźno Cel badań: ocena polimorfizmu wybranych loci mikrosatelitarnych u psa i lisa pospolitego i ich przydatności do kontroli pochodzenia u obu gatunków. Metody: 1) izolacja DNA z krwi obwodowej (328 zwierząt: 155 lisów pospolitych, 106 psów nierasowych, 67 czystorasowych - 18 ras); 2) reakcje PCR z zastosowaniem ośmiu starterów specyficznych dla psa; 3) analiza długości zamplifikowanych fragmentów; 4) obliczenia statystyczne (frekwencje, heterozygotyczność, PIC, współczynnik wykluczenia); 5) weryfikacja pochodzenia w oparciu o polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych; 6) sekwencjonowanie fragmentów. 1) W ramach projektu zanalizowano ogółem 8 loci mikrosatelitarnych u 328 osobników. 2) Większość badanych sekwencji mikrosatelitarnych wykazała wysoki poziom polimorfizmu zarówno u psa domowego jak i lisa pospolitego, wskazujący na ich przydatność w mapowaniu genomów i w kontroli pochodzenia. 3) Pule alleli mikrosatelitarnych stwierdzane u psów różnych ras różniły się. Oznacza to, że sekwencje mikrosatelitarne wykazują zróżnicowany stopień przydatności do kontroli pochodzenia w konkretnych rasach psów. Zróżnicowanie puli alleli mikrosatelitarnych dotyczy także populacji lisów pospolitych, wywodzących się z różnych krajów. 4) Kontrola pochodzenia lisów pospolitych wykazała występowanie rozbieżności pomiędzy zapisem hodowlanym, a faktycznym pochodzeniem, zweryfikowanym na podstawie analizy polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych. 5) Sekwencjonowanie zamplifikowanych fragmentów wykazało, iż budowa motywu powtarzalnego może ulegać zmianom (mutacjom), a zastosowanie par starterów opracowanych dla genomu psa domowego nie zawsze oznacza, iż amplifikowany na bazie DNA lisa pospolitego produkt zawiera sekwencję mikrosatelitarną. 6) Produkt pochodzący z amplifikacji locus 2140 u lisa pospolitego, nie zawierał sekwencji powtarzalnej ale mimo to zachował cechy markera genetycznego, bowiem obserwowano mendlowską segregację alleli (100 i 108 pz). 7) Osiągnięcie postępu w mapowaniu genetycznym genomu lisa pospolitego wymaga starannego doboru par rodzicielskich, tak aby spełniały one w jak największym stopniu warunek informatywności.