Prat-Resina, Xavier, University of Minnesota Rochester, United States