Pechenizkiy, Mykola, Eindhoven University of Technology, The Netherlands, Netherlands