Horodyskyj, Lev, Arizona State University, United States