Pardo, Abelardo, The University of Sydney, Australia