Reader Comments

Comment

by Florentino Sledge (2013-10-29)


Badania oscylacyjno-rotacyjne drobin van der waalsowskich metodą cząsteczkowej wiązki naddźwiękowej skrzyżowanej z wiązką laserową geodeta Dąbrowa Górnicza Zbudowano uniwersalne stanowisko wiązki naddźwiękowej o pracy ciągłej do badania molekuł van der waalsowskich metodami spektroskopii laserowej. System eksperymentalny umożliwia studiowanie oscylacyjno-rotacyjnych widm absorpcji molekuł dwuatomowych metal-gaz szlachetny i metal-metal oraz większych klasterów. Uzyskane informacje pozwalają na wyznaczenie stałych spektroskopowych i potencjałóów oddziaływania badanych molekuł w szerokim zakresie odległości międzyjądrowych. Wykonano pomiary widm absorpcji w zakresie pozwalającym na całościowy opis rodziny molekuł CdRG (RG=gaz szlachetny). Po raz pierwszy wyprodukowano i scharakteryzowano molekułę CdHe oraz uzupełniono brakujące charakterystyki molekuł CdNe, CdAr i CdXe. Podano modele potencjałów opisujących stany podstawowe i niektóre stany wzbudzone molekuł CdRG, jak również opisano ich energię dysocjacji w stanach podstawowych jako funkcję polaryzowalności atomu RG. We współpracy z ośrodkiem Uniwersytetu w Windsor scharakteryzowano inne molekuły MeRG oraz Me2, gdzie Me=Zn, Cd, Hg. Porównano charakterystyki poszczególnych rodzin MeRG i Me2 i wyciągnięto wnoiski dotyczące właściwości potencjałów oddziaływania.