Reader Comments

Comment

by Jame Snorton (2013-10-28)


Problemy ruchomej granicy w suszeniu próżniowym i sublimacyjnym geodeta Słubice Opracowano nowe modele numryczne problemów ruchomej granicy występujące w suszeniu próżniowym i sublimacyjnym. Nowe hiperboliczne problemy wynikają z konieczności uwzględnienia skończonej prędkości rozprzestrzeniania się zaburzenia cieplnego w materiałach o niejednorodnej strukturze wewnętrznej (materiały farmaceutyczne, produkty biotechnologii, produkty spożywcze, etc.) przy opisie nieustalonego ruchu ciepła. Parametrem istotnym jest czas relaksacji strumienia ciepła, który wyznaczono eksperymentalnie. Przedstawiono model numeryczny suszenia sublimacyjnego z uwzględnieniem oporu dyfuzyjnego ruchu masy, czyli nieznaną apriori temperaturą sublimacji i koncentracji pary przy granicy międzyfazowej sublimacji zamrożonej wilgoci. Zaprezentowano modele numeryczne suszenia sublimacyjnego z nieustalonymi wewnętrznymi źródłami ciepła. Dla tych problemów istotnym parametem jest czas relaksacji wydajności nieustalonego źródła ciepła, który powinien być wyznaczony doświadczalnie. W pracy dokonano także porównania wyników obliczeń rozwiązań modeli numerycznych z wynikami własnych pomiarów doświadczalnych stwierdzając ich dobrą zgodność.Przedstawione w niniejszej pracy metody analizy problemów ruchomej granicy mogą znaleźć zastosowanie w projektowaniu procesów i urządzeń suszenia próżniowego i sublimacyjnego.