Reader Comments

Comment

by Nolan Anzalone (2013-10-28)


Wykorzystanie zagadnienia odwrotnego w analizie testów interferencyjnych dla wyznaczania przestrzennej zmienności hydrodynamicznych własności akifera geodeta Piaseczno Celem pracy było opracowanie praktycznej metody rozwiązania problemu odwrotnego do symulacji przepływów złożowych dla wyznaczenia przestrzennego rozkładu parametrów hydrodynamicznych na podstawie wyników testów interferencyjnych. Zakres pracy obejmował: wybór efektywnych sposobów opisu w/w rozkładów, rozwiązanie problemu wprost oraz zastosowanie metod optymalizacji dla precyzyjnego odtworzenia wyników testów interferencyjnych. Do opisu rozkładów parametrów złożowych wykorzystano metody geostatystyki (analiza wariograficzna danych, kriging) z uwzględnieniem trendu. Rozwiązanie zagadnienia wprost (znalezienie rozkładu ciśnień dla określonych parametrów złożowych) wykonano metodą symulacji przepływów w modelu numerycznym otrzymując funkcję błędu charakteryzującą poprawność użytego rozkładu. Minimalizację wielomodalnej funkcji błędu przeprowadzono dostosowanymi metodami optymalizacji globalnej (Simulated Annealing) i lokalnej (metoda kierunków sprzężonych Powella). Metodę przetestowano na przykładach teoretycznych i praktycznych złóż wodonośnych. Wykazano poprawność i efektywność opracowanej metody.Wyniki pracy w postaci sprawdzonego programu komputerowego powinny być wykorzystane do szczegółowej interpretacji testów interferencyjnych wykonywanych na złożach jedno-fazowych (np. złoża wód termalnych, wolumetryczne złoża gazowe i PMG). Uzyskane przy pomocy opracowanej metody szczegółowe rozkłady złożowych parametrów hydrodynamicznych są podstawą do sporządzenia dokładnej charakterystyki złoża z bezpośrednim wykorzystaniem do konstrukcji wiarygodnych modeli symulacyjnych.